Velkommen til Køreprøvebooking

Køreprøvebooking er en platform for borgerservice, politi, kørelærer og elever.
Læs mere og tilmeld dig nyheder om køreprøvebooking

Er du kørelærer, fra politiet eller fra borgerservice?

Er du elev?

Status
Normal drift
Vigtig information.
Status d. 1. april: Færdselsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse af 25. marts 2020 om udvidelse af gyldighedsperiode på bl.a. lægeattester og teoriprøver. De ændringer, som følger af bekendtgørelsen, vil blive implementeret i Køreprøvebooking hurtigst muligt, så ingen risikerer ikke at kunne bestille en køreprøve i systemet pga. corona.
Vigtig information
Status d. 26. marts: Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til igangværende køreprøveforløb under COVID19-epidemien, kan du søge information under "Politiets Administrative Centers ”Spørgsmål og svar om kørekort" eller på "Færdselsstyrelsens hjemmeside." Færdselsstyrelsen oplyser, at de arbejder på at lave overordnede løsninger for dem, der er havnet i en uheldig situation i forhold til kørekort grundet COVID19-epidemien. Køreprøvebooking vil sammen med Færdselsstyrelsen sørge for at finde løsninger for de berørte elever i systemet, når situationen igen er stabiliseret.
Opdatering af datacenter for Serviceplatformen
Onsdag d. 15.04. mellem 04:00-06:00 foretages der opdatering i datacenteret for Serviceplatformen. Der forventes ikke nedetid, men der kan forekomme kortvarigt ustabilitet.
Borgerservice
 • Rettelse så der kun vises advarsel vedr. bopælsstatus i de tilfælde hvor eleven ikke har registreret bopæl i Danmark.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Rettelse af fejl, så husnummer, mellemnavn og bynavn vises korrekt på P23.

Installeret: 26-02-2020
Version 2.10.1

Version 2.10 (12-02-2020)

Borgerservice
 • Udvidelse af web API, så borgerservicesystemer med integration til Køreprøvebooking også kan modtage en liste over angivne årsager til, at et forløb er sendt til status ”Under viderebehandling”.
Kørelærer, Borgerservice
 • Rettelse til redigering af et prøveforløb, så det igen er muligt at ændre på prøvetype.
 • Skift til ny CPR-service med flere relevante data om elever til brug for mere smidig behandling af prøveforløb.
Politi
 • Rettelse til kalender, så politisagkyndiges kalender altid kan åbnes.
 • Rettelse til aflysning af en teoriprøve, så prøver altid kan aflyses.
 • Rettelse til udskrift af kalender, så politiadministrator kan printe kørelister .
Kørelærer, Politi
 • Muligt fremover at planlægge køreprøver d. 24. og 31. december samt Grundlovsdag.
Alle brugere
 • Forsidens design er tilrettet.
Version 2.9.1 (19-06-2019)

Politi
 • Rettelse af fejl vedrørende visning af elevers tidligere prøver, så der igen vises information om prøvestedet
 • Rettelse så bookede digitale prøver sendes til det digitale teoriprøvesystem og resultater på digitale prøver også vises i systemet
Alle brugere
 • Rettelse til prøvetidsstatistik, så der vises korrekt antal ledige prøver
Version 2.9 (14-06-2019)

Kørelærer
 • Ved angivelse af foretrukne kan kørelærer fremover også angive, hvilke kørelærere fra deres køreskole, der som default skal vises ved filtrering af lister.
Politi
 • Ved inaktivering af sagkyndige vil det være muligt at se de specifikke prøver, der konflikter med inaktiveringen.
 • Elever, der endnu ikke har fået afgivet resultat på den teoriprøve, de er booket til, kan fremover enkeltvis aflyses fra teoriprøven, selvom de resterende elever på teoriprøven har fået afgivet resultat.
 • Fremover vil det også være muligt at slette en elev fra en praktisk prøve, uden at prøvetiden slettes helt. Derimod vil prøvetiden blot blive ledig og kan bestilles til en anden elev.
 • Politiadministrator vil fremover kunne sætte en teoriprøve til ugyldig. Ved fremsøgning af elev vil politiadministrator ud fra prøveforløbet få vist et nyt ikon, der kan bruges, hvis en teoriprøve skal sættes til ugyldig. Politiadministrator skal bekræfte endeligt, før prøven sættes til ugyldig, og handlingen vil IKKE kunne tilbageføres.
 • Ved afgivelse af resultat kan der nu tilføjes en bemærkning til resultatet. Bemærkningen vil også blive vist på den konkrete prøve ved print af P23.
 • Fra sagkyndiges kalender vil antallet af ledige pladser på en teoriprøve blive vist, hvis musen føres hen over selve prøven.
 • Print af køreseddel (fra sagkyndiges kalender eller prøvetidslisten) vil nu også indeholde ikke-bestilte prøver. På den måde er det for den sagkyndige nemt at se, om der er oprettet prøvetider, som ikke er bestilt eller er blevet afbestilt.
Elev
 • For at sikre, at sms-service sendes til korrekt modtager, vil sms-beskeder til elever fremover indeholde pågældendes fornavn. Har eleven flere fornavne, vises kun det første fornavn.
 • Breve, der sendes til eleverne via e-Boks og fysisk post, vil nu også kunne findes i en engelsk version. Den engelske version findes på en ny side i brevet i forlængelse af den danske version.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Hvis eleven er sat op til at modtage sms vedrørende booking af prøve, vil kørelærer og borgerservice kunne angive ved bestillingen, om elev skal modtage besked med det samme via en tjekboks. I de tilfælde, hvor der sættes markering i tjekboksen, vil beskeden blive sendt med det samme til eleven. Hvis tjekboksen ikke er markeret, vil eleven modtage sms efter normale regler – dagen før prøven. Bemærk, at kvitterings-sms, der sendes til elev, når borgerservice booker teoriprøver, fortsat altid sendes i det øjeblik, teoriprøven er blevet booket.
 • Dobbeltforløb (D og D-ep + D1 og D1-ep) vil fremover kunne ændres til at være et enkeltforløb for henholdsvis D og D1, ved at forløbet redigeres af borgerservice eller kørelærer efter en overstået prøve. Dette er dog kun muligt, hvis resultatet på teoriprøven er enten ”Bestået” eller ”Erhverv ej bestået”. Det er også muligt at ændre dobbeltforløb til enkeltforløb, hvis praktisk prøve er overstået, og der er afgivet resultat, som ikke er ”bestået”. Handlingen kan ikke tilbageføres.
Version 2.8.2 (01-05-2019)

Kørelærer, Borgerservice
 • Rettelse til tolke-link, så der også vises ikon ved ombyt af elever på prøver, såfremt disse har andet sprog end dansk
Version 2.8.1 (15-03-2019)

Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Det tidligere felt ”Tolk”, der vises ved oprettelse af prøveforløb og redigering af elev, ændres til at hedde ”Få vist prøver ud fra valgte sprog”. Således fremgår det tydeligt at et hak i feltet betyder, at ved booking af prøver vises prøver på det valgte sprog. Er sproget dansk er det ikke nødvendigt at sætte hak i feltet, for at få vist prøver på dansk.
Version 2.8 (01-03-2019)

Kørelærer
 • For køreskoler med CVR-nummer er det nu muligt at logge ind med personligt NemID, hvis pågældendes NemID er blevet koblet op til et CVR-nummer. Læs mere om opsætning på virk.dk.
 • Ved visning af listen over prøvetider, hvor filteret ”Egne bestilte prøver” er valgt, vil prøvetider, der er blevet udskiftet af kørelæreren selv, nu også blive vist.
 • Betalingslinket, som sendes til elev via digital post, kan vises til kørelærer, hvis kørelærer trykker på ikonet ud for betalingen. På den måde kan kørelærer sende linket til eleven, hvis eleven ikke har mulighed for at tilgå e-Boks e.l.
 • Ny filteringsmulighed på prøvetidsstatistik (tidligere kaldt prøvetidsoversigt), hvor kørelærer kan filtrere listen til kun at vise reserverede prøver til den køreskole, den pågældende kørelærer arbejder under.
 • Den generelle liste over prøvetider kan eksporteres som CSV-fil. CSV-filen vil indeholde de data, som også vises i listen, og hvis listen er filtreret, afspejles dette i udtrækket.
 • På kørelærers liste over elever vises fremover også en kolonne med elevens hold, hvis det er angivet på prøveforløbet. Hvis en elev har flere prøveforløb med forskellige hold, vises alle hold i feltet separeret med komma.
Borgerservice
 • Borgerservice kan angive en bemærkning til, hvorfor en køreskole er blevet deaktiveret. Denne bemærkning kan angives i tekstfelt og vises i redigeringsvinduet for køreskolen.
 • Når der udfyldes grunde til viderebehandling, vil borgerservice fremover også kunne angive ”Opholdstilladelse” og ”Lægeattest sendt til PAC”.
 • Det er muligt at oprette/ændre en lægeerklæring til at have mere end 3 måneder mellem udstedelsesdato og modtagelsesdato, i de tilfælde hvor der vælges status ”Afvist”. På den måde kan borgerservice også registrere lægeerklæringer, der afvises grundet for lang tid mellem udstedelsesdato og modtagelsesdato.
Kørelærer, Borgerservice
 • Ved oprettelse og redigering af køreskole vil brugeren blive opfordret til at angive telefonnummer, hvis dette ikke er udfyldt. Det vil dog fortsat være muligt at gemme uden telefonnummer.
Politi
 • Ved masseaflysning af prøver vises følgende data på prøverne fremover i vinduet: Navnet på eleven, elevens cpr-nummer, den tilknyttede køreskole og den kørelærer, der har booket prøven. På den måde kan politiadministrator se, hvilke elever der har fået prøver aflyst.
 • I sagkyndiges kalender kan der vises prøvested samt adresse på prøvested ved mouseover på de enkelte prøver i kalenderen.
 • Hvis politisagkyndige har oplyst telefonnummer og angivet, at der skal sendes sms, vil pågældende fremover modtage en sms, hvis en praktisk prøve aflyses mindre end 24 timer før start på prøven.
 • Farvemarkeringer på prøvetider i sagkyndiges kalender er blevet ændret, så ”Ikke frigivet” prøver er blå, ”Frigivet” prøver er grønne og de ”Bestilte” prøver er hvide.
Kørelærer, Borgerservice, Politi
 • Det er fremover muligt at printe en elektronisk version af P23 baseret på de data, der er indtastet i køreprøvebooking. Print af P23 kan ske på alle tidspunkter, så snart forløbet er oprettet i Køreprøvebooking, og vil blive udfyldt med de data, som ligger på eleven på det pågældende tidspunkt. Derfor er det fremover også obligatorisk at angive ”Fødeland” ved oprettelse af et forløb og derudover også muligt at angive ”Kategori på nuværende kørekort” og ”Tidligere kørekort udstedt den” ved oprettelsen. Disse er dog endnu ikke obligatoriske. Bemærk, at print af P23 er et forsøg, som løbende vil blive udbygget, og den nuværende proces vedrørende P23 er fortsat gældende. I Køreprøvebooking er der blot lavet mulighed for at få P23 blanketten udfyldt og printet med de data, som i dag allerede eksisterer i systemet.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Brev vedrørende betalingslink til elev vil fremover være ændret, så det ikke længere er muligt at klikke på linket, da det grundet opsætning i e-Boks er nødvendigt at kopiere og indsætte linket i en browser.
 • Betalingsvindue for prøver er lavet om, så prisen på næste betaling af et forløb vil fremgå i vinduet, uden at det er nødvendigt at oprette en betaling først. Dette betyder, at vinduet generelt ser anderledes ud, og at knapper er placeret anderledes end tidligere.
 • Elever modtager fremover en SMS, når borgerservice bestiller en teoriprøve prøve til en elev. I beskeden står, at borgerservice har bestilt en prøve samt informationer om tidspunkt og lokation.
Alle brugere
 • Begrænsningen på, hvornår på døgnet en prøvetid kan ligge, er fjernet. Det betyder, at politiet fremover kan oprette prøvetider, der ligger før kl. 7.
 • Prøvetidsoversigten er omdøbt til at hedde ”Prøvetidsstatistik”.
 • Fremover vil man først blive logget ud af systemet, når der er gået 1 time.
 • For de brugere, der kan tilmelde sig SMS-service, vil der fremover blive vist et ikon. Ved tryk på ikonet vises information om, hvornår SMS sendes.
Version 2.7.3 (22-01-2019)

Alle brugere
 • Ændring af session timeout for NemLogin fra 30 til 60 min, således at brugere logges af NemLogin samme tid med at de logges af systemet - 60 min.
Version 2.7.2 (14-12-2018)

Kørelærer, Borgerservice
 • Genetablering af ikon til kørelærer på prøveforløb, der er i status ”under viderebehandling”, i de tilfælde hvor borgerservice har angivet mangler, ved behandlingen af forløbet.
 • Rettelse til fejl omkring overbooking af prøver, så det ikke længere er muligt at overbooke teoriprøver.
Version 2.7.1 (10-10-2018)

Kørelærer
 • Optimering af svartider på oversigten over prøveforløb
Kørelærer, Borgerservice
 • Rettelse til oprettelse af nyt forløb, så det igen er muligt at oprette forløb på elever, der allerede er oprettet i systemet
 • Tilbagerulning af funktionalitet, således at prøveforløb, der kræver lægeerklæring, fremgår i status ”Klar til bestilling” igen, også selvom der ikke ligger en gyldig lægeerklæring. Der vises en advarsel ved bestilling af prøven og prøven vil ikke kunne bookes.
Version 2.7 (05-10-2018)

Kørelærer
 • Kalenderdesign ved prøvebestilling er blevet opdateret.
 • Første gang kørelærere logger på Køreprøvebooking vises en informationsside, der oplyser om indsamlingen af personoplysninger. Først når kørelærer har trykket ok, er det muligt at tilgå de sider kørelæren normalt kan se. Det vil herefter være muligt at se ”Info om indsamling af personoplysninger” via et link, der vises på kørelærens stamdataside.
 • Prøveforløb, der kræver lægeerklæring, vil ikke længere fremgå i status ”Klar til bestilling”, såfremt der ikke ligger en gyldig lægeerklæring. Ved statusfeltet vises et ”!”-ikon, der ved klik vil vise tekst om at lægeerklæring ikke er gyldig.
 • På oversigten “prøvetider” hvor kørelærer kan se alle prøvetider for alle elever implementeres et filter, hvor man kan filtrere således, at der kun vises ”egne bestilte prøver” og dermed ikke de prøver som eleverne tidligere har gennemført hos andre kørelærere.
Kørelærer, Borgerservice
 • Borgerservice kan ved opdatering af en ansøgning til ”under viderebehandling” også angive grunden til at ansøgningen ikke kan godkendes med det samme. Borgerservice kan vælge mellem forskellige mangler i en liste og kan også angive mangler i tekstfelt. Alle mangler, der angives, vil fremgå på prøveforløbets historik og bliver vist med et ”!”-ikon på listen over prøveforløb ud fra status ”Under viderebehandling”.
Politi
 • Ved oprettelsen af prøvetider, der oprettes på baggrund af en skabelon, vil det fremover være muligt kun at indtaste startdato, og opleve at der kun oprettes prøver på denne dato. Således er slutdato ikke længere obligatorisk.
 • Politiadministratorer kan ved masseombyt af sagkyndige på praktiske prøvetider også vælge sagkyndige, der kun kan håndtere enkelte af kategorierne på prøvetiden. Ved sådan et ombyt, vil de kategorier sagkyndige ikke kan håndtere, blive fjernet fra prøvetiden. Hvis prøven er booket skal sagkyndige kunne varetage den kategori, der er booket til.
 • Som prøvesagkyndig skal jeg kunne se en bemærkning på tidligere gennemførte prøver.
Kørelærer, Borgerservice, Politi
 • Muligt at fremsøge en elev via søgning på forløbsnummer. Forløbsnummer indtastes i samme felt som CPR-nummer. Borgerservice og politi kan fremsøge alle elever via forløbsnummer, hvorimod kørelærer kun kan fremsøge elever via forløbsnummer, såfremt de er tilknyttet den køreskole pågældende kørelærer arbejder hos.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Ved bestilling af prøve til elev vil borgerservice og kørelærer ikke længere kunne fremsøge digitale teoriprøver, såfremt der er tale om elever med fødselsdag d. 29-02.
 • Ved bestilling af prøve til elev vil borgerservice og kørelærer ikke længere kunne fremsøge digitale teoriprøver, såfremt der fremsøges samme dag som prøven også finder sted.
Version 2.6.3 (21-09-2018)

Elev
 • Rettelse til fejl hvor betalinger i DIBS ikke bliver registreret i Køreprøvebooking
Version 2.6.2 (28-08-2018)

Elev
 • Opdatering af SMS service
Version 2.6.1 (26-06-2018)

Kørelærer
 • Rettelse så kørelærer, der ikke tidligere har været logget ind via NemLogin, kan logge på systemet
Politi
 • Rettelse af fejl, så det er muligt at registrere ”ej bestået” på praktiske prøver, selvom der på teori prøve har været registreret ”erhverv ej bestået”
Alle brugere
 • Ny fane på forsiden hvor det er muligt at tilmelde sig nyhedsbrev
Version 2.6 (15-06-2018)

Borgerservice
 • Navn på borgerservicemedarbejder vil fremover blive hentet fra NemLogin, således at det ikke er nødvendigt at angive navn, første gang man logger ind. Såfremt man har angivet et andet navn end det, der fremgår af ens medarbejdersignatur, vil navnet blive opdateret ved første login efter release, således at borgerservicenavn i Køreprøvebooking altid stemmer overens med brugerens medarbejdersignatur.
Kørelærer, Borgerservice
 • Ændring af navngivning på prøvetype § 111 stk. 1, så § 112a stk. 2 (Ubetinget frakendt førerretten (mere end 3 år)) nu også er inkluderet.
Politi
 • Ved reservering af prøve til køreskole kan man fremover også søge på navn og ikke kun CVR-nummer som tidligere.
 • Når prøver aflyses af politiet, kan der angives, om prøven skal aflyses med eller uden refundering. Hvis der angives, at der ikke skal være refundering af prøvegebyr, vil prøven blive aflyst, og de pågældende elever tilknyttet prøven vil ikke få mulighed for at bestille ny prøve, før der er betalt igen.
 • Politiadministratorer kan redigere et prøvetidsinterval ved oprettelse og redigering af prøvetidsskabeloner, så man undgår at skulle slette hele prøvetidsintervallet, hvis der skal redigeres i informationen.
 • Det er muligt at angive grund til aflysning (sygdom, vejrlig, personale eller andet), når prøve aflyses. Såfremt prøven aflyses med en grund, vil det fremgå i historikken for prøveforløbet, som vises til kørelærer, elever og borgerservice.
 • Ved afgivelse af resultat på dobbeltprøver, hvor der tidligere er registreret ”Erhverv ej bestået”, vil det ikke være muligt at registrere ”Ej bestået”. Brugeren vil fremover få vist en advarsel om, at resultatet ikke kan gemmes.
Kørelærer, Borgerservice, Politi
 • Ved oprettelsen af prøveforløb er det muligt for borgerservice og kørelærer at vælge en ny kategori B (ophævelse af K78) til brug for dispensation fra kravet om, at kørekortet skal påføres kode 78. Kode 78 betyder, at B/E kørekortet (almindelig bil med stort påhængskøretøj) er begrænset til automatgear.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Tidspunkt for afsendelse af betalingslink kan vises ved at trykke på info-ikon, som vises ud for de enkelte betalinger under betalingshistorik.
Alle brugere
 • Ved login i Køreprøvebooking fra mobilenhed kan der fremover ved søgning på CPR-nummer trykkes på ”Søg ”-knappen, som vises til højre for feltet, hvor der indtastes CPR-nummer.
 • Prøvestedadresse vises i prøvetidsoversigten. Adressen vises i en tekstboks, når pilen føres henover de enkelte prøvesteder i prøvetidsoversigten.
 • I prøvetidsoversigten vil antallet af ledige prøver tydeligt fremgå.
 • Tydeligere markering af, hvilken fane der er aktiv på forsiden (Nyt i køreprøvebooking og Tidligere versioner).
Version 2.5.4 (24-05-2018)

Elev
 • Første gang elever logger på Køreprøvebooking vises en informationsside, der oplysninger om indsamlingen af personoplysninger. Først når elev har trykket ok, er det muligt at tilgå de sider eleven normalt kan se. Det vil herefter være muligt at se ”Info om indsamling af personoplysninger” via et link, der vises på elevens stamdataside.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Fremover vises forløbsnummer i listen over elevs forløb. Forløbsnummer er unikt for prøveforløbet og skal fremover oplyses til supporten ved henvendelse omkring support på et prøveforløb. Dette gøres for at undgå behandling af personfølsomme oplysninger (fx CPR-nummer) i supporten.
Version 2.5.3.1 (16-05-2018)

Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Fix af tilbagebetalinger til kreditkort
Version 2.5.3 (21-03-2018)

Alle brugere
 • Opdatering til Nemlogin funktionalitet
Version 2.5.2 (31-01-2018)

Elev
 • - Fix: Problemer med udsendelse af SMS for skiftede prøvetider rettes.
Version 2.5.1 (26-01-2018)

Politi
 • Fix: Korrekt antal fejl kan registreres på de enkelte kategorityper
 • Fix: Visning af sagkyndiges kalender
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Fix: Korrekt beløb til opkrævning på dobbeltprøver, hvor praktisk har fået resultat ”Erhverv ej bestået”
Version 2.5 (19-01-2018)

Kørelærer
 • Når prøveforløb redigeres fra den generelle oversigt over prøveforløb, dirigeres der ikke længere til den enkelte elev, men man vil fortsat være på oversigten over prøveforløb.
 • Alle kørelærere kan efter næste release redigere deres foretrukne politikreds og prøvested, således at der nu kan angives op til tre politikredse og flere foretrukne prøvesteder. Såfremt der er valgt mere end én politikreds og flere prøvesteder under foretrukne, vil dette fremgå af søgeresultaterne på prøvetider, hvor der vælges ”anvend foretrukne”.
Borgerservice
 • Ny advarsel vises til borgerservice ved oprettelse af forløb såfremt eleven, der fremsøges har bo-status i udlandet. Advarslen blokerer ikke for oprettelse, men vises kun som en advarselstekst til borgerservice.
 • Borgerservice kan, ved redigering af et prøveforløb, nu vælge at genåbne et afbrudt forløb. Afbrudt-markeringen kan fjernes, således at forløbet vil blive genåbnet. Status skiftes fra afbrudt tilbage til den status forløbet havde før afbrydelse.
 • Mulighed for at slette lægeerklæringer via nyt papirkurv ikon. Slettede lægeerklæringer kan ikke findes frem igen.
Kørelærer, Borgerservice
 • Muligt at frigive elever med afbrudt forløb, så de ikke længere vises på kørelærens liste over elever.
Politi
 • Ny status på prøvetidslisten, så det nu er muligt at skelne mellem prøver, som er frigivet og prøver, som har frigivelsestidspunkt sat, men endnu ikke er blevet frigivet. Fremadrettet vil det være muligt at filtrere mellem; ”Ikke frigivet”, ”Frigivet”, ”Bestilt” samt ”Fremtidig frigivelse”.
 • Politiadministratorer og politisagkyndige vil fremover få vist en advarsel, hvis de forsøger at afgive et resultat med x antal fejl på teoriprøver, som ikke giver mening. Dvs. der gives advarsel hvis fx ”ej bestået” registreres i kombination med 2 fejl. Dette understøtter både normale prøver og dobbeltprøver.
 • Nyt filter over prøvesteder vises på prøvetidslisten, så det nu er muligt at filtrere på prøvesteder via dropdown-menu.
Kørelærer, Borgerservice, Elev
 • Muligt at se detaljer om prøvetyper, ved at holde musen henover prøvetypen fra elevens prøveforløbsliste.
 • Print af prøvetidsinformation kan nu ske direkte fra oversigten over prøvetider. Nyt print-ikon vises, og ved tryk generes og downloades en pdf-fil til print. Indhold i pdf-filen er det samme, som hvis man åbner prøveinformation og trykker print herfra.
 • Ved print af prøveinformation vises elevens telefonnummer, såfremt dette er angivet under elevens stamdataoplysninger.
Alle brugere
 • Ny fane på drift-siden (www.driftsstatus.koreprovebooking.dk), hvorfra det er muligt at indsende et ændringsønske til systemet.
Version 2.4 (08-09-2017)

Kørelærer
 • For kørelærer vises der fremover en ny advarsel, så kørelæren bliver gjort opmærksom på overlap, i tilfælde af at der bookes en praktisk prøve, samtidig med at kørelæren har en anden elev booket til en praktisk prøve. Advarslen er kun en advarsel, og det er stadigvæk muligt at bestille prøven.
 • Efter release d. 08-09-2017 udgives ny funktionalitet så kørelærer vil blive bedt om at godkende databehandleraftalen, såfremt det er over et år siden man sidst har godkendt aftalen i systemet. Når der logges ind for eksisterende brugere i løsningen, hvor det er mere end et år siden at databehandleraftalen blev godkendt sidst, videresendes man til databehandleraftalen, som skal godkendes før man kan forsætte. Det er ikke muligt at tilgå lister på elever og bestille prøver, før denne er underskrevet. Har du inden for det seneste år godkendt en databehandleraftale hos din kommune, men ikke i systemet, vil du også blive bedt om at godkende elektronisk i systemet, selvom det netop er gjort hos kommunen.
 • På oversigten over alle prøveforløb vil det være muligt at søge på prøvekategori og om det er en praktisk prøve eller en teori prøve.
Borgerservice
 • Borgerservice kan i nyt faneblad ”Databehandleraftale” se en liste over alle Kørelærer, der har indgået databehandleraftale med den konkrete kommune. Listen vises med kørelærer, køreskolens navn, CVR-nr eller CPR-nr. for personlige køreskoler, godkendelsesdato og mulighed for at se databehandleraftalen. Kørelærer, der er tilknyttet inaktive køreskoler vises ikke på listen.
Kørelærer, Borgerservice
 • Når der vælges at oprette en ny elev vil cursoren fremover stå klar i feltet, hvor der skal skrives CPR-nummer.
 • Sms til elev dagen før prøve, påminder fremover eleven om at medbringe ”pas e.l., P23, lektionsplan mv.”, således at eleven forstår at listen ikke er udtømmende. Af pladsmæssige årsager, er det ikke muligt at give besked om hvilke forskellige dokumenter, der kræves for de enkelte kategorier, hvorfor eleven selv må undersøge hvad mv. dækker over.
 • Efter oprettelsen af en elev vises en kvitteringsside hvor det er muligt at trykke på en ny knap ”Opret ny elev”, der dirigerer brugeren direkte til oprettelsen af en ny elev.
Politi
 • Ved frigivelse af en prøvetid fra listen over prøvetider vises en advarsel om at der både skal vælges dato og tidspunkt, såfremt den ene af disse kun er valgt.
Elev
 • Elever vil fremover på oversigten over deres prøveforløb få besked om at prøvetider skal bestilles gennem kørelærer eller borgerservice.
 • Ved betaling af et prøveforløb vil betalings-ikonet blive opdateret, så snart man lukker for dialogvinduet, så det er muligt at se om betalingen er gennemført eller ej.
Alle brugere
 • Muligt at flytte på dialogbokse, ved at trykke på en dialogboks og herefter flytte og slippe den et nyt sted på skærmen.
 • Listen over prøvetider (prøvetidsoversigten) er fremover sat til kun at vise alle ”Ikke reserveret” prøver. Hvis man ønsker at se alle prøvetider eller reserveret prøvetider skal der ændres i filtret.
 • Forsiden er opdateret med link til ofte stillede spørgsmål og flere ændringer af forside-design.
Version 2.3.3 (04-09-2017)

Alle brugere
 • Opdatering af Nemlogin IDP således at brugere kan logge på
Version 2.3.2 (13-06-2017)

Kørelærer, Borgerservice
 • Optimering af svartider på bestilling af prøvetider
Version 2.3.1 (08-06-2017)

Politi
 • Fix: Print af prøvelister, fra sagkyndiges kalender
Version 2.3 (03-06-2017)

Kørelærer
 • Alle kørelærere skal registrere deres eget CPR nummer på deres profil. Når der logges ind for eksisterende brugere i løsningen, videresendes man til profilen, hvor CPR nummer skal indtastes og slås op i CPR register, så navnet også vises. Det er ikke muligt at tilgå lister på elever og bestille prøver, før CPR nummer er registreret. Ændringen skyldes nødvendig statistik for politiet ifbm. drift, kvalitetssikring og kontrolvirksomhed på kørekortområdet
 • Link på elev-navn, så man nemt kan komme tilbage til elev fra kvitteringssiden for betaling
 • To nye statusser på kørekortforløb: ”Klar til bestilling” og ”Prøve bestilt” for at give bedre overblik over elever, der kan bestilles prøver til. Fx kan der, på listen over prøveforløb, øverst filtreres til ”Klar til bestilling”, så de forløb vises samlet
 • Mulighed for at vælge Kalendervisning/Listevisning som forudvalgt ved prøvesøgning, om ny elev skal modtage SMS checkbox markeret ved oprettelse af nyt forløb samt om print af flere kvitteringer på én gang (ved massebetaling) skal have én eller mange kvitteringer pr. side
Kørelærer, Borgerservice
 • SMS til elev dagen før prøve, husker fremover elev på at medbringe ”P23, lektionsplan og pas e.l”. Af pladsmæssige årsager er der ikke mulighed for flere tegn i SMS – så der vil ikke kunne skrives ”pas eller kørekort” i beskeden
 • Hvis der udfyldes 8 cifre i telefonnummer på oprettelse af forløb for ny elev, udfyldes ”Ønsker at modtage SMS” automatisk
 • På listen over bestilte prøvetider (kun for kørelærer) samt på elevs stamdataside, faneblad Prøvetider, vises fremover prøvested i kolonne
Politi
 • Mulighed for at tilføje nye kørekortkategorier på allerede bestilte prøvetider for teori
 • Mulighed for at straks-frigive en prøvetid. Ved intet valg om dato og tidspunkt, frigives prøvetid med det samme
 • Udvidet printfunktionalitet så der nu kan printes prøvelister for et eller alle prøvesteder på en specifik dato
 • For administratorer er der fremover validering på, om et lokale allerede har en planlagt prøve – så længe der er tale om samme prøvested
 • På visning og print af prøveinformation for en specifik praktisk prøve, vises telefonnummer på køreskole, såfremt det er registreret i systemet
Kørelærer, Borgerservice, Politi
 • Nyt forside design
 • Elever kan fremover betale gennem DIBS i løsningen samt oprette ny betaling ved ej bestået prøve
Vil du gerne modtage Køreprøvebookings nyhedsbrev?

Eller har du glemt at bekræfte, at du fortsat gerne vil modtage nyhedsbrevet, efter den nye databeskyttelsesforordning er trådt i kraft?

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Har du brug for hjælp?

Kontakt service desken

support@koreprovebooking.dk
33 98 20 00 (mandag til fredag, 08:00 - 16:00)
Indrapporter fejl
Indsend ændringsønsker